voor alle professionals in de bouw

Zoek

Meerwaarde integrale aanpak Dusseldorp in project De Hulsen

In het project van de nieuwbouw van daklozen- en verslaafden opvang De Hulsen in Nijmegen is een prominente rol weggelegd voor Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Vanuit de vestiging Nijmegen van de landelijk opererende onderneming verzorgde men zowel de sloop van het oude, bestaande gebouw alsook het bouwrijp maken van de locatie aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Projectleider Bart Meekes was nauw betrokken bij de, voor Dusseldorp begrippen, qua omvang middelgrote opdracht.

“Ons bedrijf heeft een aantal speerpunten qua werkzaamheden”, vertelt Bart Meekes.
“Sloopwerken vormt een groot onderdeel, maar ook infrawerken en milieutechniek behoren tot onze portefeuille. In de praktijk voeren binnenstedelijke vernieuwing van de openbare ruimte, rioolvervanging en bovengrondse herinrichting de boventoon, waarbij we ons richten op de grotere projecten. Opdrachtgevers zijn met name gemeentelijke overheden en aannemers. Ons onderscheidend vermogen is de integrale aanpak van slopen tot het bouw- en woonrijp maken. Aspecten als duurzaamheid, circulariteit, urban mining en omgekeerd bouwen zijn voor ons de uitgangspunten bij elk project. Wij zijn daarin intrinsiek gemotiveerd. De Hulsen is daar een sprekend voorbeeld van. De gemeente Nijmegen heeft ons de sloopopdracht verleend en heeft ons vervolgens in contact gebracht van Binx Smartility die de nieuwbouw uitvoert.

Integrale aanpak
Omdat het twee deelopdrachten zijn, was er door een en ander samen te voegen synergie te behalen voor alle samenwerkende partijen. Zo hebben we de kelders niet eerst volgestort met zand om alles op één niveau af te werken om vervolgens weer de bouwput uit te graven, maar hebben deze stap er tussenuit gehaald en alles in één keer uit te voeren.
Daarnaast hebben we het slooppuin direct gebroken en gebruikt als fundatiemateriaal voor het terrein en de toekomstig definitieve ontsluitingsweg. Het klinkt allemaal simpel, maar je moet de zaken wel onderling afstemmen en vastleggen.
In dergelijke samenwerkingsconstructies stoppen we veel tijd en energie, want deze werkwijze is uiteraard overal in het land aan te bevelen. We zitten überhaupt bij voorkeur al in een vroeg stadium van een project aan tafel. Binx mag je als een van de koplopers van deze manier van samenwerking beschouwen, maar uiteraard zijn er meerdere bedrijven die zo werken. Wat dat betreft is de sector volop in ontwikkeling. Dat komt ook voort uit de wens van de overheden om duurzamer te opereren. Je ziet dat de bouwsector dit inmiddels ook gaat omarmen. Hier hebben we bijvoorbeeld de Groene Metropool Regio waarin zeventien gemeenten rondom Arnhem en Nijmegen verenigd zijn. Gezamenlijk met ons en andere marktpartijen trekt deze regio samen op om duurzaamheid in de sector op een concrete wijze naar een hoger niveau te tillen. Inkopers hebben door middel van zogenaamde “kennistafels” periodiek overleg met het bedrijfsleven om tot een betere afstemming te komen op het gebied van duurzaamheid, grondstoffengebruik, stikstof, etc. Wij zitten met een aantal collega’s aan de diverse kennistafels zoals: Duurzaam Inkopen, Grondstoffenbank en Innovaties & Proeftuinen. Zo maken we gezamenlijk stappen in de goede richting, bijvoorbeeld op de toepassing van cementloos beton en bitumenloos asfalt.”

Flexibiliteit
De sloop van De Hulsen nam ongeveer vijf maanden in beslag. “Af en toe ging het in een versnelling en soms moesten we even op de rem. Dat gold ook voor de infrawerkzaamheden. Door onze omvang kunnen we gelukkig de gevraagde flexibiliteit bieden. We kunnen desgewenst snel opschalen door wat te schuiven met materieel en mensen. Dat wordt ook gewaardeerd door onze opdrachtgevers, zo ook hier in Nijmegen. We zijn nu (begin november, red.) zo goed als klaar met het project. We hopen dat we straks ook uitgenodigd worden voor het afsluitende terreinwerk aan het eind van de bouw. Maar nu is het eerst aan Binx om de bouw te realiseren, volgens Bart Meekes.”

Artist impression: 2.0 Architecten

Meer nieuws berichten: