voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Werk ambities uit in alternatieven voor gebiedsontwikkeling Spoorzone Apeldoorn

 
Maak eerder vastgestelde milieuambities concreter en onderzoek vervolgens verschillende ontwikkelrichtingen voor de transformatie van Spoorzone Oost. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het door de gemeente op te stellen milieueffectrapport.

 
De gemeente wil het gebied Spoorzone Oost transformeren naar een woongebied. Er komen tussen de 1.120 en 2.450 woningen, met daarnaast ruimte voor onderwijsinstellingen en bedrijvigheid. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

De gemeente heeft in haar Omgevingsvisie ambities en doelen vastgesteld voor Apeldoorn. Denk daarbij aan ambities voor klimaat en duurzaamheid, een gezonde leefomgeving en veel ruimte voor groen en water. De Commissie adviseert deze zo concreet mogelijk uit te werken en verschillende ontwikkelrichtingen voor Spoorzone Oost te onderzoeken en te vergelijken op milieugevolgen. Dit zorgt ervoor dat milieugevolgen van verschillende keuzes samenhangend met het bouw- en mobili-teitsprogramma in beeld zijn.

De ontwikkeling van de Spoorzone Oost zal gefaseerd plaatsvinden en vele jaren duren. Dit kan zorgen voor hinder bij nieuwe en bestaande bewoners. Bekijk wat de mogelijkheden zijn om geluidsoverlast, verkeersproblemen en stofhinder te minimaliseren

Meer nieuws berichten: